Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Te Koop

Te koop

Bouwgrond - bouwkavels

Restgrond - snippergroen

Gebouwen - panden

Bedrijfsgrond

 

Bouwgrond / bouwkavels

U vindt in de gemeente Hulst de ruimte, vrijheid en rust, die elders in Nederland steeds schaarser worden. Wist u dat u hier meer dan drie keer zoveel ruimte heeft als gemiddeld in de rest van het land? In de gemeente Hulst heeft u gemiddeld zo'n 7.000 m2 per persoon. In Den Haag is dat gemiddeld 172 m2! Bovendien zijn de grondprijzen hier zeer aantrekkelijk.

 

Te koop: Bouwkavels Zoutedijk

 

Zoutedijk

Wonen tussen uitgestrekte polders met lange boomdijken en kreken. Vlakbij de zeedijk, waar u zeeschepen op een steenworp afstand ziet passeren. Spreekt dit u aan? In Kloosterzande zijn volop mogelijkheden om uw droomwoning – welstandsvrij - te bouwen. Zoutedijk II is een nieuwe wijk in Kloosterzande waar nog vrije bouwkavels beschikbaar zijn.

Beschikbare percelen Zoutedijk II

De bouwpercelen van Zoutedijk II variëren van 238 m² tot 952 m².

Bij Zoutedijk II is sprake van twee verschillende grondprijzen:

Eerste 27 meter vanaf de voorste perceelgrens € 130,- per m² (excl. 21% BTW en kosten koper)
Voor de daarachter gelegen grond: € 50,- per m² (excl. 21% BTW en kosten koper)


Locatie bouwgrond en omgeving

 

Te koop: Bouwgrond Rozenhof Kloosterzande

Bouwgrond Rozenhof Kloosterzande

De locatie van het voormalige Rozenhofje te Kloosterzande krijgt een nieuwe invulling. Na de sloop van het Rozenhofje in februari/maart 2017 ontstond een vrij perceel van ruim 2.000 m². Dat perceel wordt nu verkocht. Er wordt een bouwkavel te koop aangeboden voor de realisatie van één woning én een kavel voor de realisatie van maximaal acht garageboxen.

Bouwkavel te koop
De bouwkavel aan de Rozenstraat te Kloosterzande heeft een oppervlakte van circa 1166 m². De grondprijs is vastgesteld op 118.700 euro excl. BTW (kosten koper). Het bestemmingsplan Rozenstraat 72 te Kloosterzande is van toepassing. Het bestemmingsplan maakt de bouw van één vrijstaande woning mogelijk. De woning kan met uitzicht op de vijver worden gesitueerd.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de gemeente Hulst op tel. 14 0114 of via het digitale contactformulier op de website.

Grond te koop voor bouw acht garageboxen
Aan de Rozenstraat ligt naast de bouwkavel een perceel van in totaal circa 170 m² voor de bouw van garageboxen. De gemeente heeft de voorkeur om deze grond in zijn geheel te verkopen aan één koper, die op de grond garageboxen bouwt. Het bestemmingsplan Rozenstraat 72 te Kloosterzande is van toepassing. De bestemming is “Verkeer – Garages & bergingen”.

De verkoop van de grond wordt gegund aan de hoogste bieder, waarbij een minimumprijs van 17.850 euro excl. BTW (kosten koper) geldt.
Een schriftelijk bod kan worden uitgebracht in een gesloten enveloppe tot uiterlijk 1 juni 2019 om 12.00 uur. Het bod kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst – o.v.v. inschrijving garagegrond Kloosterzande.      

Beschikbare percelen Rozenhof Kloosterzande

Locatie bouwgrond en omgeving

 

Restgrond / snippergroen

Ligt er naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond? Dan kunt u deze onder bepaalde voorwaarden kopen. Het gaat om stroken grond van maximaal 200 m2 waarbij een duidelijke functie ontbreekt. Deze openbare groenstrook kunt u dan aan uw eigen grond toevoegen.

Restgrond/snippergroen kost € 50,- per m2 (exclusief notaris- en kadasterkosten en overdrachtsbelasting)

Procedure
Zodra uw aanvraag is ontvangen wordt deze in behandeling genomen. Aan de hand van het gemeentelijk beleid wordt vervolgens onderzocht of de strook grond wel/niet kan worden verkocht. Als de grond verkoopbaar is ontvangt u een koopovereenkomst. Als de grond niet kan worden verkocht dan ontvangt u hiervoor de reden. De door u en gemeente Hulst ondertekende koopovereenkomst gaat vervolgens naar de notaris van uw keuze. De notaris zorgt voor de verdere afhandeling en het passeren van de akte.
 

Voorwaarden/criteria
 

 • De groenstrook of restgrond grenst aan uw tuin, huis of land.
 • Er zijn geen stedenbouwkundige, planologische of verkeerskundige belemmeringen.
 • Verkoop past binnen de uitgangspunten voor uitgifte van snippergroen zoals verwoord in het Groenstructuurplan.
 • Verkoop heeft geen negatieve gevolgen voor (toekomstige) inrichtingsmogelijkheden.
 • Wanneer er meerdere tuinen grenzen aan de groenstrook, dan moet de verzoeker een ‘verklaring van geen bezwaar’ aanleveren van alle buren die aan de groenstrook grenzen.
 • Verkoop is niet mogelijk als u de woning huurt.

Interesse? U kunt rechtstreeks een aanvraag doen voor het aankopen van een stuk restgrond of snippergroen via het product groenstroken en restgronden aankopen.

Volkstuin huren
De gemeente Hulst verhuurt op een aantal locaties volkstuinen. De huurprijs voor volkstuinen is vastgesteld op € 0,25 per m² per jaar met een minimum van € 50,- per jaar. Ook voor het huren van een volkstuin kunt u een aanvraag doen via het product groenstroken en restgronden aankopen.

 

Gebouwen / panden


Te koop: voormalig terrein VV Terhole met opstal

 

De gemeente Hulst is op zoek naar een geschikt initiatief voor het voormalige terrein van VV Terhole. Het terrein is goed bereikbaar en gelegen aan de rand van het dorp aan een rustige polderweg.

 

Adres: Molenhoek 2 te Terhole

Bouwjaar opstal: 1989/1990

Oppervlakte opstal: 191 m²

Oppervlakte overige gronden: 9735 m²

 

Procedure
Heeft u interesse? Maak dan vóór 1 juni 2019 uw initiatief kenbaar. Uit alle ingekomen initiatieven wordt een selectie gemaakt van voorkeursinitiatieven. Op basis van die voorkeursinitiatieven wordt een onafhankelijke taxatie verricht, waarna de gegadigden van het voorkeursinitiatief een bod kunnen indienen. Op basis van de ingekomen biedingen wordt een keuze gemaakt voor een initiatief. Dan zullen de voorwaarden van de verkoop en eventuele bestemmingsplanmatige procedure worden besproken.

 

        Bij het indienen van een initiatief moeten de volgende stukken worden aangeleverd:
- Contactgegevens
- Een schriftelijke (korte) onderbouwing met daarin op hoofdlijnen uitgewerkt de toekomstige functie van de opstallen en de gronden
- Een globale schets van de nieuwe inrichting

 

Bezichtiging op afspraak
Wilt u dit object bezichtigen? Dat kan op afspraak.

Foto's VV Terhole

 

Bijzonderheden

 • De locatie bestaat uit verschillende percelen (HTN01 K 1179, 1572, 1573, 1574). Het initiatief moet gericht zijn op volledige overname van al deze percelen (geen verhuur, geen opsplitsing van percelen en geen overname van slechts één of enkele percelen).
 • De opstal bestaat uit een kantine met bar, keuken, bestuurskamer en toiletvoorzieningen (gebruiksoppervlakte 120 m²), kleedruimtes (2) met toilet- en douchevoorzieningen (gebruiksoppervlakte 65 m²) en een berging met cv-ruimte (Radson HR) en gasgestookte boiler en kleedkamer scheidsrechter (gebruiksoppervlakte 35 m²).
 • Onder het voetbalveld ligt drainage.
 • Er zal een marktconforme prijs gehanteerd worden en er zal van gemeentewege geen bijdrage verleend worden aan de exploitatie van het initiatief.
 • De huidige bestemming is Sport en het bestemmingsplan Buitengebied Hulst is van toepassing. Afhankelijk van het initiatief kan een bestemmingsplanwijziging nodig zijn. Bijgevoegd is een bijlage met meer informatie over mogelijke toekomstige bestemmingen.

·         De gemeente behoudt zich het recht voor niet te gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te beraden.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Kim de Ruiter of Jorn Markenhof via tel. 14 0114.

 

Mogelijkheden wijzigen bestemming

       Bestemmingen mogelijk:

       1. Agrarisch (niet mogelijk: agrarisch bouwvlak, fruitboomgaarden, paardenbak)

        2. Cultuur en ontspanning

       3. Detailhandel

       4. Groen

       5. Horeca (cafés, bars en kantines mogelijk wanneer deze op 10 meter van de woonbestemmingen liggen)

       6. Maatschappelijk

       7. Natuur

       8. Recreatie-dagrecreatie

       9. Recreatie-verblijfsrecreatie (kampeerterreinen en vakantiecentra uitgesloten. Hotels en pensions met keukens zijn wel toegestaan. Kleinschalige kampeerterreinen zijn mogelijk tot maximaal 25 eenheden)

       10. Sport = Huidige bestemming. Kan er op blijven liggen

Bij alle bestemmingen moet rekening worden gehouden met de specifieke gebruiksregels en milieu richtafstanden uit de VNG. Ingediende initiatieven worden vooraf aan deze criteria getoetst.

Luchtfoto VV Terhole